Skip to main content

Alkoholizm

Ośrodek Leczenia Uzaleznień - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7

Leczenie Uzależnień, detoks i terapia

Prywatny Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Leczenie alkoholizmu i detoks a depresja na tle uzależnienia od alkoholu


Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach powoduje depresje. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywające alkoholu znacznie częściej zapadają na depresję, aniżeli pozostała część populacji. Warto również wskazać, że u osób uzależnionych od alkoholu stany depresyjne nierzadko pojawiają się po jego odstawieniu i są objawem alkoholowego zespołu odstawiennego. Należy zatem podkreślić, że depresja może być zarówno przyczyną problemów z alkoholizmem, jak i rozwinąć się jako powikłanie uzaleznieia od alkoholu. Jak zatem pomóc alkoholikowi w z depresją?

Alkohol spożywany w zbyt dużych ilościach jest depresantem – wykazuje działanie depresyjne, dlatego nierzadko wynikiem ciągów alkoholowych i długoletniego picia jest depresja na tle uzależnienia od alkoholu. Można wyróżnić dwa rozpoznania, mianowicie: pierwotny alkoholizm z wtórną depresją i pierwotną depresję z wtórnym alkoholizmem. W związku z tym depresja może być zarówno problemem i przyczyną, dla której uzależniony sięga po alkohol. W takiej sytuacji depresja rozwinęła się wcześniej niż choroba alkoholowa. Alkohol jest niejako panaceum na objawy przygnębienia, następuje swoiste samoleczenie depresji. Co ważne, alkohol na depresję w rzeczywistości jedynie pogłębia stan depresyjny.

Innym przypadkiem jest pojawienie się depresji w trakcie uzależnienia od alkoholu. Zazwyczaj związane jest to z uświadomieniem sobie przez chorego skali problemu, z jakim się zmaga – silnym uzależnieniem od alkoholu. Nierzadko na tle depresji alkoholowej dochodzi do prób samobójczych. Należy również wskazać, że depresja może mieć charakter poalkoholowy – pojawić się może na skutek nagłego odstawienia lub znacznego ograniczenia alkoholu. W takiej sytuacji jest elementem zespołu odstawiennego (abstynencyjnego). Ponadto, depresja może wystąpić również w czasie długotrwałej abstynencji. Przyczyną depresji w tym przypadku jest zazwyczaj powrót do nałogu i nadużywanie alkoholu po długiej przerwie w piciu. Warto jednak wskazać, że jedynie niewielka część chorych na depresję alkoholową, początek uzależnienia rozpoczyna po zdiagnozowaniu depresji. Znacznie częściej z problemem depresji zmagają się osoby, u których była ona następstwem wieloletniego picia i ciągów alkoholowych, po których następował znaczny spadek stę żenia alkoholu we krwi.

Jakie są objawy depresji po alkoholowej?

Leczenie depresji Alkoholowej
Leczenie depresji Alkoholowej

Depresja alkoholowa stanowi poważny problem natury psychicznej uzależnionego. Powoduje bowiem obniżenie nastroju i spadek energii życiowej, bak umiejętności przeżywania szczęścia i przyjemności, pesymizm i poczucie winy, a także niską samoocenę. Występują bóle głowy, rozdrażnienie, brak apetytu i stres, a w ciężkich przypadkach także halucynacje, lęki i urojenia. Niekiedy silnej depresji alkoholowej towarzyszą również objawy w postaci utraty wiary w siebie i swoje możliwości, problemy z pamięcią i zaburzenia snu, a także nawracające, nawet natrętne myśli samobójcze, które są symptomami wtórnej depresji. Osoba uzależniona od alkoholu traci poczucie sensu swoich działań, a stan ten jest zazwyczaj niebezpieczny, gdyż powoduje narastanie chęci spożywania alkoholu. Wystąpienie powyższych objawów oznacza, że możliwe jest postawienie diagnozy depresji alkoholowej, której źródłem jest nadużywania alkoholu. W takiej sytuacji depresja wpływa na alkoholizm, natomiast picie alkoholu pogłębia depresję. Z tego powodu można stwierdzić, że dwie choroby niejako napędzają się wzajemnie, nasilając objawy. Z takim stanem objawowym Pacjent może poradzić sobie poprzez działania terapeutyczne - poradnia psychoterapii. Psychoterapia pokaże osobie borykajacej się z depresją alkoholową, że posiada własne zasoby, aby osiągnąć harmonię, pomimo iż nie zawsze je dostrzega. Nauczy odobe uzaleznioną jak z nich korzystać. Z czymkolwiek się pacjent zmaga i wiąże się to z depresją – psychoterapeuta znajdzie sposób, by Tobie pomóc. Pamiętaj otym że dzięki systematycznym sesją, psychoterapia uzależnień spowoduje że osiągniesz to, co teraz może wydawać się niemożliwe.

Depresja alkoholowa, jak długo trwa?

Depresja z uzależnieniem od alkoholu stanowi kompilację, która wymaga specjalistycznego leczenia przez lekarza specjaliste i zespół terapeutów - psychoterapeuta uzależnień warszawa. Warto wskazać, że czas jaki jest potrzebny na leczenie uzaleznienia od alkoholu zależny jest od stanu pacjenta i jego motywacji do działania, z tego powodu może być on różny u innych osób. W przypadku leczenia pierwszego epizodu depresji alkoholowej trwa ono na ogół od sześciu do dwunastu miesięcy. W sytuacji jednak nawrotu stanów depresyjnych, okres leczenia się wydłuża i trwa nie krócej niż dwa lata. Warto jednak wskazać, że kompleksowe podejście do pacjenta, które ma na celu redukcję zaburzeń nastroju przy pomocy środków farmakologicznych oraz z odpowiednio przeprowadzonymi działaniami takimi jak psychoterapia uzależnień umożliwia osiągnięcie pozytywnych efektów. Należy podkreślić, że alkohol nasila depresję dlatego, jeżeli podczas procesu leczenie alkoholizmu chory nadal nadużywa alkohol, wpływa to na znaczne wydłużenie terapii psychologicznej i farmakologicznej.

Leczenie uzależnienia od alkoholu i leczenie depresji alkoholowej

Leczenie depresji alkoholowej jest konieczne w momencie, kiedy obniżenie nastroju następuje przez większą część doby, a także w sytuacji utraty zainteresowań i poczucia braku energii. Pomocy w przypadku depresji alkoholowej może udzielić lekarz psychiatra lub psychoterapeuta uzależnień warszawa. Leczenie depresji, która współistnieje z problemem alkoholowym, może odbywać się przy pomocy odpowiednich leków i środków farmakologicznych, a także poprzez przeprowadzenie odpowiedniej psychoterapii - psychoterapia warszawa. Należy jednak wskazać, że o ile leczenie farmakologiczne charakteryzuje się dość wysoką skutecznością, nie zawsze może być przeprowadzone, gdyż wiąże się z koniecznością utrzymania abstynencji. Ponadto, to, jakie leki zostaną podane, uzależnione jest również od stanu pacjenta. Spożywanie alkoholu i jednoczesna farmakoterapia grozi bowiem zatruciem oraz znacznie zmniejsza skuteczność leczenia. Bezpieczniejszą formą oddziaływań jest psychoterapia, podczas której z uzależnionym przeprowadzane są rozmowy dotyczące sposobów radzenia sobie z trudnościami i problemami, a także rozmowy motywujące. Niemniej jednak skuteczność oddziaływań psychoterapeutycznych w dużej mierze uzależniona jest od woli współpracy i motywacji do działania chorego. Jeżeli występują symptomy głębokiej depresji, leczenie poprzez psychoterapię może okazać się niewystarczające, konieczne zatem będzie wdrożenie farmakoterapii. Należy podkreślić, że wybór właściwej metody leczenia depresji u osoby chorej na alkoholizm uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów. Warto zatem wskazać, że w niektórych sytuacjach konieczna może się okazać hospitalizacja, natomiast w innych wystarczające będzie przeprowadzenie psychoterapii. Niemniej jednak duży wpływ na skuteczność świadczeń medycznych i psychoterapeutycznych znanych jako Leczenie Uzależnień ma również zaangażowanie i wsparcie rodziny w procesie zdrowienia osoby uzależnionej, ale również sama motywacja uzależnionego i chęć podjęcia walki z nałogiem.

Podwójna diagnoza, uzależnienie od alkoholu i depresja. Jak pomuóc

Depresja połączona z uzaleznieniem od alkoholu jest o wiele trudniejsza do wyleczenia. Z tego powodu, konieczne jest wsparcie i pomoc najbliższych podczas całego procesu zdrowienia. Alkoholik w depresji czuje się zagubiony i ma zaniżoną samoocenę oraz małe poczucie mocy sprawczej. Z tego powodu należy motywować go do podjęcia leczenia i wspierać w terapii, by umożliwić jak najszybszy powrót do zdrowia. Alkohol stanowi poważny problem społeczny, który jest źródłem wielu dysfunkcji i prowadzi do degradacji życia we wszystkich jego aspektach. Jest powodem problemów zdrowotnych i psychicznych. Należy podkreślić, że alkohol przy depresji, nasila stan przygnębienia i obniżenie samooceny. Słuszne zatem jest stwierdzenie, że alkohol niejako powoduje depresję, przyczyniając się jednocześnie do jej pogłębienia. Niemniej jednak warto wskazać, że depresja może mieć postać dwubiegunową, co oznacza, że po okresie silnego przygnębienia i wycofania, chory odczuwa znaczny wzrost nastroju, energii i chęci do działania. W takiej sytuacji diagnoza jest niezwykle trudna. Z tego powodu, w każdym przypadku podejrzenia dziwnych zachowań konieczne jest skierowanie uzależnionego na leczenie odwykowe. Podczas wywiadu lekarskiego, lekarz może również zdiagnozować inne schorzenia towarzyszące alkoholizmowi, między innymi alkoreksję.

Psychoterapia uzależnień jest ważna, ale poprzedzić ją musi detoks alkoholowy

W przypadku wielu osób uzależnionych nagłe i całkowite odstawienie alkoholu okazuje się bardzo trudne. Przyzwyczajony do alkoholu organizm już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia abstynencji może zacząć bardzo gwałtownie reagować, dając nieprzyjemne dolegliwości, z których część może być nawet niebezpieczna dla zdrowia i życia. Do najczęściej występujących objawów tzw. Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego zaliczyć należą: bóle brzucha, wymioty, nudności, biegunka, bóle głowy, stany depresyjne i lękowe, bezsenność, uczucie niepokoju i rozdrażnienia, napady agresji, nadmierne poty, zaburzenia rytmu serca i poziomu ciśnienia krwi, drgawki, halucynacje, omdlenia, napady padaczkowe. Występowanie opisanych objawów zależy od stanu zdrowia pacjenta, ilości spożytego alkoholu, długości okresu picia, czy też stopnia zaawansowania nałogu.

Niestety osoby dotknięte uzaleznieniem i nadużywające alkohol zazwyczaj wymagają pomocy zespołu specjalistów ze względu na opisany wyżej Alkoholowy Zespół Abstynencyjny oraz inne choroby towarzyszące uzależnieniu. Pojawienie się objawów odstawiennych zwykle wywołuje u nich automatyczną chęć spożycia kolejnej dawki alkoholu w celu złagodzenia dolegliwości (wedle staropolskiego powiedzenia - czym się strułeś tym się lecz). Spożycie nawet niewielkiej jego ilości niestety uniemożliwia przerwanie ciągu alkoholowego i przywrócenie równowagi w organizmie, i jeszcze bardziej napędza mechanizm ciągu alkoholowego.

Nasza pomoc medyczna koncentruje się na indywidualnym podejściu do pacjenta i obejmuje następujące działania: ocenę stanu zdrowia i stopnia zatrucia alkoholem – w razie konieczności przeprowadzamy szczegółowe badania diagnostyczne, aby rozpoznać czynniki ryzyka wystąpienia powikłań detoksu, badanie kondycji psychicznej w celu ustalenia najlepszych metod pomocy psychologicznej i ewentualnego zastosowania środków farmakologicznych, podawanie leków łagodzących fizyczne i psychiczne objawy zespołu odstawiennego, nawadnianie organizmu i zastosowanie odpowiedniej diety, uzupełnianie elektrolitów oraz witamin przyśpieszających regenerację organizmu i przywrócenie mu równowagi, bieżące monitorowanie stanu psychofizycznego pacjenta.

Bardzo duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu detoksu alkoholowego mają warunki, w jakich się on odbywa. Właśnie dlatego pacjenci naszego ośrodka detoksykacji NZOZ Detoks Alkoholowy Warszawa 24h/7 podczas detoksu alkoholowego mają do dyspozycji komfortowe pokoje, w których mogą liczyć na spokój, ciszę oraz pełną dyskrecję, a także pomoc wykwalifikowanego personelu, który monitoruje stan ich powrotu do zdrowia przez całą dobę. Detoks alkoholowy ratuje zdrowie i życie, a do tego jest pierwszym ważnym etapem leczenia uzależnienia, między innymi z tego powodu przyjmujemy pacjentów będących pod wpływem alkoholu niezależnie od pory dnia czy nocy.

W nagłych przypadkach, podczas ciągu... gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. Pomogę Tobie!
Lekarz Anestezjolog dr Adam Płóciennik
U kobiet w ciąży nie można mówić o minimalnej, bezpiecznej dawce alkoholu, ponieważ nawet najmniejsza jego ilość może mieć ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. Toksyczne działanie alkoholu et...
Drunkoreksja najczęściej dotyka młodych osób, które pod presją otoczenia i panującej mody popadają niemal w maniakalne dążenie do szczupłej sylwetki. Niemniej jednak nie potrafią zrezygnować z nadu...
Szkodliwość alkoholu zależy od ilości i częstotliwości jego picia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przyjmowanie nawet 5 razy w tygodniu “standardowej dawki alkoholu”, czyli 10 g czystego etano...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Przyczyny uzależnienia od alkoholu u osób wysokofunkcjonujących trudno jednoznacznie określić, zazwyczaj powodem nadużywania alkoholu lub narkotyków jest stres i natłok obowiązków w pracy. Alkohol ...
Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach powoduje depresje. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywa...
Bez względu na to, osoba uzależniona od alkoholu wybierze publiczny, czy prywatny odwyk alkoholowy, to jego skuteczność zależy przede wszystkim od nastawienia samego pacjenta. Często mówi się, że a...
Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyczy uzależnionego od substancji psychoaktywnych. Niemniej jednakuzależnienie od alkoholu wpływa również na funkcjonowanie całej rodziny – rodziców, żon...
Leczenie choroby alkoholowej Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię ...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Głównym zadaniem Esperalu jest zablokowanie enzymu biorącego udział w metabolizmie alkoholu w wątrobie. W konsekwencji tego procesu, organizm osoby uzależnionej gromadzi metabolity, których działan...
Alkoholizm funkcjonuje w społeczeństwie jako problem ubogich rodzin ze środowisk patologicznych, w których poza permanentnym upijaniem się dochodzi również do aktów agresji i przemocy nad rodziną i...

Detoks Alkoholowy

Indywidualnie dobrana metodologia odtruć detoksykacyjnych po krótkotrwałym i nadmiernym spożywaniu alkoholu!

Pomożemy Tobie odzyskać zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, niezaleznie długości ciągu alkoholowego! nasze wsparcie pozwoli Tobie bezpiecznie przerwać ciąg i zminimalizować objawy zespołu odstawiennego!
  • Indywidualne i sprawdzone metody
  • Komfortowe warunki
    Komfortowe warunki
  • Doświadczeni psychoterapeuci
    Doświadczona kadra medyczna

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 wyciąga pomocną dłoń do każdej osoby, która chce przerwać ciąg alkoholowy i podjąć walkę z uzależnieniem. Oferujemy bezpieczną i starannie opracowaną metodę odtruć dla osób będących pod wpływem alkoholu.

Doświad
czenie...

Niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. Niczemu się nie dziwimy, jesteśmy dyskretni i po prostu wiemy co robić by bezpiecznie pokonoać Twój ciag alkoholowy i postawić cię na nogi! Dolącz do zwycięzców, poprzez bezpieczny detoks stańiesz na nogi!

Poprzez detoks pomogliśmy tysiącom pacjentów!

Gwarancja bezpiecznej procedury medycznej

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to legalnie działająca Placówka Medyczna, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem: 000000025095. Zapewnia całodobową opiekę lekarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!

Ośrodek Detoksykacji -Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, gwarantuje również iż nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób nadużywających i uzależnionych, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa. Kameralne warunki naszego detoks ośrodka pod warszawą zapewniają 100% anonimowości.

Detoks do domu

Detoks
z dojazdem do domu!

Detoks organizmu i przerywanie ciągu polegające na odtruciu organizmu z alkoholu można przeprowadzić w warunkach domowych. W praktyce jednak detoks w domu pacjenta stanowi dla niego zagrożenie życia i zdrowia!

Dlatego dbając o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort naszych Pacjentów oferujemy detoks organizmu w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski

Wspieramy

W nagłych przypadkach, gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. A nasi specjaliści pomogą Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dogodna Lokalizacja
Ośrodek zlokalizowany na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, wsród lasów i sadów zapewniających spokój i anonimowość...
100% Dyskrecji i anonimowości
Gwarantujemy całkowitą anonimowość dyskrecje i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie Twojej intymności.
Komfortowe warunki
Stworzyliśmy bezpieczny i komfortowy Ośrodek Detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy 24h/7.
Dla Twojego Sukcesu
Twój każdy kolejny dzień w trzeźwości to dla nas powód do radości i satysfakcji – Twój sukces jest naszym sukcesem. Razem na pewno go osiągniemy!
Dokumentacja Medyczna
Na Twoje wyraźne życzenie, wystawimy zwolnienie lekarskie L4 i zaświadczenie o odbytym leczeniu odwykowym.
Dla Twojego Zdrowia
Zapewniamy indywidualne metody działania, opiekę doskonałego zespołu specjalistów. Wszystko dla twojego komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia.
Detoks 24h/7