Skip to main content

Alkoholizm

Ośrodek Leczenia Uzaleznień - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7

Leczenie Uzależnień, detoks i terapia

Prywatny Ośrodek Detoksykacji
Ośrodek Detoksykacji
Na czym polega leczenie alkoholizmu
Ośrodek Leczenia Uzależnień

Na czym polega leczenie alkoholizmu


Leczenie choroby alkoholowej

Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię jest ukierunkowana na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz jednoczesne wsparcie farmakologiczne. Leczenie alkoholizmu w naszym ośrodku opieramy na podejściu holistycznym oraz poznawczo-behawioralnym. Podstawowym jego celem jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychofizycznego oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych. Naszym pacjentom oferujemy odwyk alkoholowy prywatnie w trybie stacjonarnym. Wierzymy bowiem, że tylko terapia w warunkach odosobnienia od źródła problemu, umożliwia odcięcie chorych od środowiska i czynników, w których doszło do uzależnienia. Dlatego też, daje ono największe szanse na wyjście z nałogu.

Jak leczyć alkoholizm? Leczenie alkoholizmu, uzależnione jest przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Jedną z najskuteczniejszych metod w tym znaczeniu jest detoksykacja, czyli odtruwanie organizmu, z którym związane jest odstawienie alkoholu. Detoks alkoholowy, nazywany również odtruciem alkoholowym, z uwagi na możliwość pojawienia się zespołu abstynencyjnego, prowadzony jest stacjonarnie, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.

Detoksykacja stanowi proces bezpiecznego oczyszczania organizmu nie tylko z alkoholu, ale także z innych toksyn, które powstały w wyniku jego spożywania. Odtrucia alkoholowe powinny być realizowane pod ścisłą kontrolą personelu medycznego i poszerzone o wsparcie psychologiczne. Pomoc psychoterapeutyczna w tym znaczeniu jest istotnym czynnikiem, który wpływa na motywację do podjęcia decydujących kroków w powrocie do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Choroba alkoholowa, czyli uzależnienie od alkoholu, jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, kobiet, jak i młodzieży. Nie ma typowej grupy społecznej, która byłaby szczególnie narażona. Również ludzie zajmujący wysokie stanowiska , jak i bardzo młodzi mogą mieć problem z alkoholem. Osoba uzależniona przechodzi przez kolejne fazy choroby. Rozpoczyna się od prawie niezauważalnych sygnałów utraty kontroli, a kończy na całkowitej destrukcji. Czas trwania każdego etapu różni się w zależności od uwarunkowań konkretnej osoby. Jest to choroba postępująca, która nieuchronnie prowadzi do całkowitej degradacji wszystkich sfer życia.

Pierwsze kroki na drodze do uzależnienia są trudne w rozpoznaniu. Spowodowane jest to bardzo płynną granicą między sporadycznym spożywaniem alkoholu towarzysko a początkową fazą uzależnienia. Istnieją jednak sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o problemie. Najczęściej występują palimpsesty alkoholowe tzw. przerwy w życiorysie, potocznie nazywane „urwanym filmem” lub „zgonem”, oraz „klinowanie”, czyli eliminowanie skutków spożycia trunków właśnie napojami wyskokowymi. Powoduje to uruchomienie mechanizmu błędnego koła.

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm, zgodnie z definicją, jest przewlekłą, chroniczną chorobą, która stanowi realne zagrożenie dla życia – może skrócić jego długość nawet o 10-15 lat. Najczęstszą przyczyną zgonów osób uzależnionych są choroby wywołane przez nadużywanie alkoholu, wypadki komunikacyjne lub samobójstwa. Dlatego też, konieczna jest pomoc uzależnionym od alkoholu i wsparcie w długotrwałym leczeniu nałogu. Powrót do zdrowia w tym znaczeniu w dużej mierze jest uzależniony od wdrożenia profesjonalnego leczenia.

Terapia uzależnienia od alkoholu ma podstawowe znaczenie dla efektywnego procesu zdrowienia, pod warunkiem, że zostanie dopasowana do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Ośrodek leczenia uzależnień w tym uzalezninia od alkoholu w Warszawie oferuje terapię, która charakteryzuje się wysoką skutecznością – stanowi ona szansę na wyjście z nałogu i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Nasz Ośrodek Terapii Uzależnień proponuje prywatne Leczenie alkoholizmu w warunkach stacjonarnych, dbając o bezpieczeństwo i komfort chorych, jednocześnie troszcząc się o ich anonimowość i intymność.

Jak leczyć alkoholizm? Leczenie alkoholizmu uzależnione jest przede wszystkim od stopnia zaawansowania choroby alkoholowej. Pierwszym krokiem całego procesu leczenia uzależnienia od alkoholu jest detoksykacja, czyli odtrucia alkoholowe, z którym związane jest odstawienie alkoholu. Detoks po alkoholu, nazywany również odtruciem alkoholowym, z uwagi na możliwość pojawienia się zespołu abstynencyjnego, prowadzony jest stacjonarnie, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań. Detoksykacja stanowi proces bezpiecznego oczyszczania organizmu nie tylko z alkoholu, ale także z innych toksyn, które powstały w wyniku jego spożywania. Odtrucie alkoholowe powinno być realizowane pod ścisłą kontrolą personelu medycznego i poszerzone o wsparcie psychologiczne. Pomoc psychoterapeutyczna w tym znaczeniu jest istotnym czynnikiem, który wpływa na motywację do podjęcia decydujących kroków w powrocie do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Jak przebiega detoks alkoholowy?

Sposób i czas przebiegu odtrucia po alkoholu, uzależnione są od wielu czynników np. od płci, wieku, czy też od kondycji zdrowotnej pacjenta. Ośrodek terapii uzależnień, gwarantuje bezpieczny proces odtruwania organizmu pacjenta. Pierwszym krokiem detoksykacji powinna być diagnostyka stanu chorego. Dzięki temu możliwe jest opracowanie właściwej strategii działania i udzielenie pomocy osobie walczącej z uzależnieniem. Detoksykacja uwzględnia ocenę ogólnego stanu chorego, któremu podlega stan układu krążenia i układu oddechowego, przeprowadzane są także badania neurologiczne. Dzięki ogólnej ocenie stanu chorego, można ustalić ewentualne przeciwwskazania oraz prawidłowo dobrać kolejne procedury medyczne.

Działania te umożliwiają określenie odpowiednich składników płynu infuzyjnego, mającego na celu zlikwidowanie dolegliwości związanych z alkoholizowaniem się oraz regenerację organizmu. Dodatkowo uzupełniane są elektrolity, poziom nawodnienia, witamin i minerałów. Jeśli zachodzi potrzeba, podawane są również leki uspokajające, ułatwiające choremu zaśnięcie. Odstawienie alkoholu wiąże się z wystąpieniem nieprzyjemnych objawów abstynencyjnych, które łagodzone są podawaniem leków. Leczenie farmakologiczne w tym znaczeniu ma na celu zniwelowanie dolegliwości towarzyszących odstawieniu alkoholu (m.in. bólów głowy, złego samopoczucia, lęków, drżenia ciała) i wytrwanie w terapii. Proces odtruwania organizmu z toksycznych substancji, może potrwać nawet kilkanaście dni.

Ośrodek leczenia uzależnieńoferuje terapię uzależnienia od alkoholu Cały proces terapii alkoholizmu przebiega w atmosferze poszanowania potrzeb Pacjenta i troski o jego komfort. Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych oferuje stacjonarną terapię uzależnienia od alkoholu, która przebiega w izolacji od świata zewnętrznego. Dzięki temu Pacjentom łatwiej jest zachować abstynencję. Okres trzeźwości sprzyja natomiast uświadomieniu sobie własnej sytuacji oraz zrozumieniu konieczności sięgnięcia po profesjonalną pomoc. Proces psychoterapii w ośrodku - terapia uzależnienia od alkoholu, obejmuje grupowe spotkania terapeutyczne. Stacjonarna terapia leczenia alkoholizmu oznacza dla Pacjentów przede wszystkim możliwość zrozumienia wpływu, jaki alkoholizm wywiera na poszczególne płaszczyzny ich życia. Zadaniem terapeuty uzależnień alkoholowych na tym etapie jest przygotowanie chorego do funkcjonowania w trzeźwości po opuszczeniu ośrodka.

Jak przebiega terapia alkoholowa?

Ośrodek leczenia uzależnień oferuje terapię uzależnienia od alkoholu podzieloną na etapy, co pozwala w pełni wyleczyć pacjenta z uzależniania. Pierwszą fazą jest prywatny odwyk alkoholowy.

Cechami charakterystycznymi tego etapu leczenia uzależnienia od alkoholu jest:

- duża intensywność zajęć terapeutycznych;
- przewaga spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą;
- dość schematyczny przebieg zajęć, oparty o autorski program terapii ośrodka.

leczenie uzależnienia od alkoholu w podstawowym etapie ma dwa cele. Pierwszym jest dokładna analiza destrukcji spowodowanej przez alkohol. Polega ona na uświadamianiu pacjentom skutków ich nałogowego picia w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast zajęcia psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywał alkohol. Pacjenci samodzielnie powinni opisywać wydarzenia ze swojego życia, w których dostrzegają negatywne skutki picia alkoholu oraz dzielić się emocjami, które w związku z tym przeżywają. Ma to na celu zmianę nastawienia osoby uzależnionej od alkoholu do jego dotychczasowych nałogowych zachowań, unaocznienie ich dramatycznych skutków i odblokowanie uczuć ukrytych przez alkohol.

Drugim celem terapii podstawowej, jest nauka umiejętności niezbędnych do życia w trzeźwości. W czasie zajęć terapeutycznych Pacjent zdobywa wiedzę i umiejętności zachowania abstynencji oraz powrót do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego.

Najczęstsze tematy zajęć podczas terapii uzaleznienia od alkoholu to:

- radzenie sobie z głodem alkoholowym;
- zapobieganie nawrotom choroby;
- radzenie sobie z emocjami;
- budowanie i korzystanie z sieci wsparcia;
- organizacja czasu;
- asertywność, ze szczególnym uwzględnieniem odmawiania picia.

Zajęcia zorientowane są na przyszłość. Pacjenci na podstawie dotychczasowych doświadczeń planują zmiany w swoich zwyczajach, zachowaniach, podejściu do problemów, czy w kontaktach z ludźmi. Mają one na celu zbliżyć ich do nowej wartości w życiu – trzeźwości. Osobę, która tak kieruje swoim życiem, aby trzeźwość w zachowaniach, myśleniu i uczuciach była na pierwszym miejscu, nazywamy trzeźwiejącym alkoholikiem. W momencie zakończenia etapu podstawowego leczenia choroby alkoholowej, pacjent jest dopiero na początku drogi do „wytrzeźwienia”. Jego decyzja o abstynencji może być niepewna, a nowe podejście do życia istnieje bardziej w głowie, aniżeli w czynach. Z tego powodu konieczny jest drugi etap terapii, bez którego uzależniony po wyjściu z ośrodka terapeutycznego, najdalej po kilku miesiącach wraca do picia alkoholu, niekiedy nawet z większą intensywnością. Pacjenci określają to zjawisko zapijaniem strat. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym – poradnia psychoterapii uzaleznień.

Ten etap leczenia alkoholizmu, czyli faza pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupą wsparcia oraz w formie warsztatów tematycznych. Zadaniem Pacjenta jest wprowadzenie zmian w swoim życiu, ich utrwalanie i usamodzielnianie się w zakresie radzenia sobie z alkoholizmem. Program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb chorego. Faza ta trwa około 22 miesiące. Razem z terapią podstawową tworzy okres jakim jest kompleksowe Leczenie alkoholizmu u osoby uzależnionej. W ciągu pierwszego roku najlepiej jest, aby sesje terapeutyczne odbywały się raz w tygodniu. Po tym czasie można je przeprowadzać z mniejszą intensywnością, ale zachowując stałą regularność spotkań.

Metody pracy z pacjentem podczas terapii uzaleznienia od alkoholu:

- wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy;
- wspieranie szczerej i otwartej komunikacji;
- analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęstsze tematy poruszane podczas pogłębionego leczenia alkoholizmu to: kontakty z rodziną; problem poczucia winy; odzyskanie zaufania; przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z okresu picia alkoholu; unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających piciu; radzenie sobie z emocjami; głód alkoholowy.

Często zachodzi konieczność powrotu do tematów poruszanych podczas terapii podstawowej, z powodu pojawienia się prawdziwych sytuacji, w których pacjent doświadcza omawianych wcześniej problemów. Ważną częścią terapii jest też wspieranie rozwoju zainteresowań osoby uzależnionej, które często okazują się pomocne w walce z nałogiem. Zalecane jest także uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (np. ruchu AA – anonimowi alkoholicy), w celu utrwalenia nawyku czerpania wsparcia i przyznawania się do alkoholizmu.

Leczenie alkoholizmu podczas trwania fazy pogłębionej jest bardzo trudnym i czasochłonnym okresem dla pacjenta. Wynika on nie tylko z rozmiaru problemów, które wymagają pracy, lecz także z konieczności skonfrontowania chorego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu. W takich chwilach najważniejsza jest wytrwałość, która pozwoli chorym uchronić się od picia alkoholu i zaniechania dotychczasowych osiągnięć terapeutycznych. Niemniej jednak należy podkreślić, że na jakimkolwiek etapie leczenia uzależnienia od alkoholu, złamanie abstynencji nie jest powodem do przerwania terapii. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym.

Głównym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest zachowanie trwałej abstynencji i poprawa zdrowia psychofizycznego. Ważnym etapem jest także nauka rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych oraz przyswajanie wiedzy, dotyczącej mechanizmów rządzących chorobą alkoholową. Osoby uzależnione opuszczające ośrodek po terapii są wolne od substancji powodującej zmiany w ich świadomości. Zaopatrzeni w dalsze zalecenia terapeutyczne uczą się nowego postrzegania świata. Im szybciej chory podejmie decyzję dotyczącą rozpoczęcia leczenia, tym ma większe szanse na szybką i skuteczną terapię, która umożliwi mu powrót do życia bez nałogu.

Ośrodek leczenia uzależnień w tym uzależnienia od alkoholu, jest zawsze otwarty dla Pacjentów. Uczestnicy terapii po zakończeniu leczenia stacjonarnego mogą kontynuować leczenie w ramach weekendowych sesji oraz korzystać z psychoterapii indywidualnej w ramach oferty - poradnia psychoterapii uzaleznień. Wyrazem troski o efektywność oferowanego leczenia i motywowania Pacjenta w utrzymaniu trzeźwości, jest założenie że to my jesteśmy dla Pacjenta i to my jako ośrodek dostosujemy się do indywidualnego grafiku zajęć Pacjenta, po jego powrocie do codziennej aktywności zawodowej lub edukacyjnej i społecznej oferując szereg programów indywidualnego oddziaływania terapeutycznego.

Jak długo trwa leczenie uzależnienia od alkoholu i terapia alkoholowa?

Leczenie alkoholizmu to długotrwały i trudny proces. Prywatna terapia w ośrodku terapii uzależnień umożliwia uniknięcie poważnych skutków nadużywania alkoholu w postaci pogłębiającej się degradacji życia psychicznego i fizycznego. W ośrodku leczenie podzielone jest na etapy, które wdrażane krok po kroku, umożliwiają stopniowe odzyskanie kontroli nad piciem i nałogiem. Terapia alkoholowa obejmuje nie tylko detoksykację organizmu z substancji toksycznych, ale również psychoterapię osób uzależnionych od alkoholu w formie indywidualnej i grupowej.

Terapia uzależnienia od alkoholu w ośrodku stacjonarnym obejmuje od 4 do 8 tygodni zajęć terapeutycznych, w niewielkich zespołach liczących od 7 do 10 osób. Ostateczny czas trwania terapii alkoholowej w przypadku konkretnego Pacjenta jest jednak ściśle uzależniony od jego indywidualnej sytuacji, dlatego po odbyciu 4-tygodniowej terapii, terapeuta podejmuje decyzję dotyczącą ewentualnego przedłużenia leczenia. Pacjenci podczas pierwszego etapu czują się bardziej jak w szkole, niż w placówce odwykowej. W centrum ich uwagi znajdują się trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne. Obejmują one spotkania w grupie, omawianie zadanych wcześniej prac, uczestniczenie w wykładach, oglądanie i analizę filmów edukacyjnych. Leczenie alkoholizmu polega głównie na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę chorego za pomocą nowych wiadomości, rozmów oraz doradzaniu na temat zmiany sposobu myślenia i reagowania. Warto również wskazać, że leczenie choroby alkoholowej obejmuje także pogłębioną terapię, która może trwać nawet 22 miesiące.

Na czym polega leczenie i terapia nawrotów?

W sytuacji, kiedy wystąpiły nawroty picia, konieczne jest ponowne podjęcie leczenia odwykowego. Obejmuje ono detoks oraz ponowny udział w psychoterapii. W ramach terapii nawrotów w Centrum Medycznym MedJol w Warszawie dokonywana jest pogłębiona analiza ponownego pojawienia się objawów choroby i przyczyn, które ją wywołały. Ośrodek uzależnień alkoholowych wprowadza kolejne metody i techniki radzenia sobie z trudnościami. Specjaliści przeprowadzają pogłębioną terapię indywidualną. Leczenie obejmuje również zajęcia wzmacniające dla osób, które zakończyły sukcesem leczenie odwykowe w trybie stacjonarnym w prywatnej klinice MedJol. Zasadniczym celem jest zachęcanie absolwentów do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej, jak również do pozostania w kontakcie z terapeutami i udziału w warsztatach.

W nagłych przypadkach, podczas ciągu... gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. Pomogę Tobie!
Lekarz Anestezjolog dr Adam Płóciennik
U kobiet w ciąży nie można mówić o minimalnej, bezpiecznej dawce alkoholu, ponieważ nawet najmniejsza jego ilość może mieć ogromny wpływ na rozwój i zdrowie dziecka. Toksyczne działanie alkoholu et...
Drunkoreksja najczęściej dotyka młodych osób, które pod presją otoczenia i panującej mody popadają niemal w maniakalne dążenie do szczupłej sylwetki. Niemniej jednak nie potrafią zrezygnować z nadu...
Szkodliwość alkoholu zależy od ilości i częstotliwości jego picia. Według Światowej Organizacji Zdrowia przyjmowanie nawet 5 razy w tygodniu “standardowej dawki alkoholu”, czyli 10 g czystego etano...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Przyczyny uzależnienia od alkoholu u osób wysokofunkcjonujących trudno jednoznacznie określić, zazwyczaj powodem nadużywania alkoholu lub narkotyków jest stres i natłok obowiązków w pracy. Alkohol ...
Nadużywanie alkoholu przez dłuższy czas i w większych ilościach powoduje depresje. Z tego powodu depresja i alkoholizm stosunkowo często idą ze sobą w parze. Badania potwierdzają, że osoby nadużywa...
Bez względu na to, osoba uzależniona od alkoholu wybierze publiczny, czy prywatny odwyk alkoholowy, to jego skuteczność zależy przede wszystkim od nastawienia samego pacjenta. Często mówi się, że a...
Alkoholizm to choroba, która bezpośrednio dotyczy uzależnionego od substancji psychoaktywnych. Niemniej jednakuzależnienie od alkoholu wpływa również na funkcjonowanie całej rodziny – rodziców, żon...
Leczenie choroby alkoholowej Głównym sposobem leczenia uzależnienia od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia indywidualna i grupowa, natomiast procedura medyczna wspomagająca psychoterapię ...
Alkoholowy zespół abstynencyjny to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkieg...
Głównym zadaniem Esperalu jest zablokowanie enzymu biorącego udział w metabolizmie alkoholu w wątrobie. W konsekwencji tego procesu, organizm osoby uzależnionej gromadzi metabolity, których działan...
Alkoholizm funkcjonuje w społeczeństwie jako problem ubogich rodzin ze środowisk patologicznych, w których poza permanentnym upijaniem się dochodzi również do aktów agresji i przemocy nad rodziną i...

Detoks Alkoholowy

Indywidualnie dobrana metodologia odtruć detoksykacyjnych po krótkotrwałym i nadmiernym spożywaniu alkoholu!

Pomożemy Tobie odzyskać zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, niezaleznie długości ciągu alkoholowego! nasze wsparcie pozwoli Tobie bezpiecznie przerwać ciąg i zminimalizować objawy zespołu odstawiennego!
  • Indywidualne i sprawdzone metody
  • Komfortowe warunki
    Komfortowe warunki
  • Doświadczeni psychoterapeuci
    Doświadczona kadra medyczna

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7 wyciąga pomocną dłoń do każdej osoby, która chce przerwać ciąg alkoholowy i podjąć walkę z uzależnieniem. Oferujemy bezpieczną i starannie opracowaną metodę odtruć dla osób będących pod wpływem alkoholu.

Doświad
czenie...

Niewiele jest w stanie nas zaskoczyć. Niczemu się nie dziwimy, jesteśmy dyskretni i po prostu wiemy co robić by bezpiecznie pokonoać Twój ciag alkoholowy i postawić cię na nogi! Dolącz do zwycięzców, poprzez bezpieczny detoks stańiesz na nogi!

Poprzez detoks pomogliśmy tysiącom pacjentów!

Gwarancja bezpiecznej procedury medycznej

Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, to legalnie działająca Placówka Medyczna, posiadająca wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody Mazowieckiego pod numerem: 000000025095. Zapewnia całodobową opiekę lekarską. Gwarantujemy 100% anonimowości!

Ośrodek Detoksykacji -Mazowiecki Oddział Detoksykacji - NZOZ Detoks Warszawa 24h/7, gwarantuje również iż nie będziesz figurował w żadnej bazie danych osób nadużywających i uzależnionych, gwarantujemy Tobie całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie prywatności, intymności, dyskrecji. Gdyż dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający Tobie poczucie bezpieczeństwa. Kameralne warunki naszego detoks ośrodka pod warszawą zapewniają 100% anonimowości.

Detoks do domu

Detoks
z dojazdem do domu!

Detoks organizmu i przerywanie ciągu polegające na odtruciu organizmu z alkoholu można przeprowadzić w warunkach domowych. W praktyce jednak detoks w domu pacjenta stanowi dla niego zagrożenie życia i zdrowia!

Dlatego dbając o bezpieczeństwo, dyskrecję i komfort naszych Pacjentów oferujemy detoks organizmu w kameralnym ośrodku pod warszawą, wraz z usługą przyjazdu po Pacjenta nieoznakowanym samochodem w pełnej krasie anonimowości. Do ośrodka detoksykacji dowozimy pacjentów z całej aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego. W uzasadnionych przypadkach dowozimy pacjentów z całej Polski

Wspieramy

W nagłych przypadkach, gdy chcesz szybko stanąć na nogi i znów być w formie. Nie musisz się bać – po prostu zadzwoń. A nasi specjaliści pomogą Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dogodna Lokalizacja
Ośrodek zlokalizowany na obrzeżach aglomeracji warszawskiej, wsród lasów i sadów zapewniających spokój i anonimowość...
100% Dyskrecji i anonimowości
Gwarantujemy całkowitą anonimowość dyskrecje i bezpieczeństwo, nadto poszanowanie Twojej intymności.
Komfortowe warunki
Stworzyliśmy bezpieczny i komfortowy Ośrodek Detoksykacji, dedykowany osobom szukającym pilnej, fachowej i kompleksowej pomocy 24h/7.
Dla Twojego Sukcesu
Twój każdy kolejny dzień w trzeźwości to dla nas powód do radości i satysfakcji – Twój sukces jest naszym sukcesem. Razem na pewno go osiągniemy!
Dokumentacja Medyczna
Na Twoje wyraźne życzenie, wystawimy zwolnienie lekarskie L4 i zaświadczenie o odbytym leczeniu odwykowym.
Dla Twojego Zdrowia
Zapewniamy indywidualne metody działania, opiekę doskonałego zespołu specjalistów. Wszystko dla twojego komfortu i szybkiego powrotu do zdrowia.
Detoks 24h/7